Senior Project Manager

Senior Project Manager

Een van onze klanten – een multinational uit de farmaceutische sector met uitvalsbasis in de regio Mechelen – is momenteel op zoek naar een Senior Project Manager. Waarom dit de ideale stap is in jouw carrière? Eerst en vooral zal je bij dit bedrijf een project leiden waar de uitrol van een sectorspecifieke softwareoplossing centraal staat. Daarnaast kom je terecht in een omgeving waar projectmanagement geen beroep is, maar een passie. Een team van experten zal ervoor zorgen dat zelfs jij zal kunnen blijven bijleren over het vak!

 •  Aantoonbare ervaring in het leiden van softwareimplementatieprojecten
 •  Minstens vijf jaar ervaring in de farmaceutische sector
 •  Sterke communicatieskills in het Nederlands en in het Engels

Wat je zal doen

Als Senior Project Manager zal je bij deze klant uit de farma-industrie de eindverantwoordelijke zijn voor de implementatie van een nieuw softwarepakket. Die software biedt een totaaloplossing op vlak van het beheer, de opvolging en de rapportering van de quality management processes die specifiek zijn voor de sector waarin de klant actief is. Sectorspecfieke kennis is dus vereist. Dat is de reden waarom ervaring met pharma en GxP onontbeerlijk is voor dit project.

Het doel van dit project is om via de nieuwe software één standaardplatform te hebben voor alle kwaliteitsprocessen in het bedrijf. Dat zal resulteren in twee zaken; enerzijds de kosten reduceren en anderzijds de substantiële groei van het bedrijf vrijwaren. Doordat het softwarepakket een standaardplatform zal worden, is het essentieel om teamleden van alle units te betrekken en te raadplegen. Op die manier zal jij ervoor zorgen dat het platform aan de noden van het hele bedrijf voldoet.

Is dat alles? Nee, daarbij komen nog verschillende aspecten kijken:

 • Je zal verantwoordelijk zijn voor de creatie en de uitvoering van een Project- en Communicatieplan
 • Je zal de interne en externe resources van het project beheren
 • Je rapporteert over de status van het project, de geïdentificeerde risico’s en de tijdlijn die verbonden is aan het project
 • Je zal steeds nauw samenwerken met de Portfolio Manager en de Business Partner

Belangrijk: zowel freelancers als project consultants op onze payroll komen in aanmerking. De uitvalsbasis bevindt zich in de buurt van Mechelen, maar 95% van het werk kan remote volbracht worden.

Wie we zoeken

Zoals eerder aangegeven, is ervaring in de farmaceutische sector een vereiste voor dit project. Daarnaast kan je ook volgende zaken afvinken:

 • Je hebt een bachelor- of masterdiploma in de IT of een gelijkwaardige combinatie van ervaring en opleiding
 • Je hebt minstens vijf jaar ervaring in het leiden van projecten en minstens vijf jaar ervaring in de farmaceutische industrie
 • Je hebt ervaring met het leiden van implementatieprojecten van informatiesystemen
 • Je hebt sterke people skills die ervoor zorgen dat jouw team gestructureerd en resultaatgericht te werk gaat
 • Je hebt een uitstekende kennis van projectmethodologieën. Daarnaast kan je ook certificaten voorleggen die dat staven
 • Je hebt een sterk analytisch vermogen en je kunt op een abstract niveau denken en werken
 • Je spreekt nagenoeg even vlot Engels als Nederlands. Daarnaast is kennis van het Frans een plus.

Wat je mag verwachten

Zoals eerder aangehaald, kom je terecht in een omgeving waar projectmanagement niet beschouwd wordt als een beroep, maar als een passie. Als bedrijf dat PM-experten uit verschillende sectoren verenigt, zal je hier nog verder kunnen groeienKennisdeling staat centraal en je krijgt de mogelijkheid om verschillende trainingen te volgen. Daarnaast mag je uiteraard rekenen op een mooi dagtarief op basis van jouw kennis en ervaring.

 —————————————————————————————————————————————–

One of our clients – a multinational in the pharmaceutical industry based in the region of Mechelen – is currently looking for a Senior Project Manager. Why this is the ideal next step in your career? First of all, you will lead a project at this company where the deployment of a sector-specific software solution takes center stage. Furthermore, you will join an environment where project management isn’t a profession, but a passion. A team of experts will ensure that even you can still keep on learning about the subject!

 •  Proven experience in leading software implementation projects
 •  5+ years experience in the pharmaceutical industry
 •  Strong communication skills in English and in Dutch

Your responsibilities

As Senior Project Manager at this client who is active in the pharmaceutical industry, you will have the ultimate responsibility for the implementation of a new software package. This software offers an overall solution when it comes to managing, tracking and reporting the quality management processes. Sector-specific knowledge is therefore needed. That is the reason why experience with pharma and GxP is indispensable for this project.

The goal of this project is to have one standard platform through the new software for all quality processes within the company. That will result in two outcomes; on the one hand, it will reduce costs and on the other hand, it will preserve the substantial growth of the business. Since the software suite will be a standard platform, it is essential to include and consult team members from all involved units. In so doing, you will ensure that the platform will meet the needs of the entire organization.

Is that it? No, the job involves other aspects as well:

 • You will be responsible for creating and managing Project and Communication Plans
 • You will manage both internal as well as external resources
 • You will report on the project status, the identified risks, and the timeline that is connected to the project
 • You will collaborate closely with the Portfolio Manager and the Business Partner

Important: freelancers as well as project consultants on our payroll are eligible for this project. The work location is situated in the region of Mechelen, but 95% of the work can be done remotely.

Your profile

As noted above, experience in the pharmaceutical industry is a requirement for this project. Besides, you can tick all these boxes:

 • You have a bachelor’s or master’s degree in IT  or an equivalent combination of education and experience
 • You have at least five years of experience in leading projects and a minimum of five years experience in the pharmaceutical industry
 • You have experience in leading software implementation projects
 • You have strong people skills which guarantee that your team works structured and result-oriented
 • You have excellent knowledge of project methodologies. Furthermore, you possess certificates that prove that.
 • You have strong analytical skills and you can work and think on an abstract level.
 • You have great communication skills both in English as well as in Dutch. The knowledge of French is a plus.

What to expect?

As previously stated, you will enter an environment where project management is considered a passion, not just a profession. As a company that associates PM-experts from different industries, you can be sure that you can still grow here as a professionalKnowledge sharing is highly valued and you will have the opportunity to follow different training courses. Additionally, you can count on an attractive day rate based on your knowledge and experience.

Apply now

General information

Work regime
Full time
Location
2800, Mechelen
België